Att arbeta med tolk

Att arbeta med tolk

Tolkens uppgift i tolkningssituationen är att förmedla ett budskap. Han fungerar vid tolkningen som en neutral förmedlare av detta budskap, han är inte stödperson eller ombud för någondera parten i tolkningssituationen. Tolken tolkar alltid allt som säges. Till tolkens yrkesetik hör ovillkorligen även tystnadsplikt. Om tolken inte förstår de parter som tolkas eller han är jävig, bör han vägra att tolka.

Råd för arbete med tolk

När du använder en tolk, tala direkt till den person för vilken man tolkar, alldeles som du skulle göra utan tolk. Håll pauser när du talar, under vilka tolken kan översätta vad du sagt. Be inte tolken utföra andra uppgifter, som inte hör till hans uppgifter, ss. ifyllande av blanketter. Håll vid behov pauser under tolkningar som pågår under flera timmar, så att tolken kan vila. Vid krävande tolkningsuppdrag med svår fackterminologi är det bra att på förhand skicka tolken material som hänför sig till ämnet och/eller meddela ämnet för tolkningen så noggrant som möjligt.

Då du reserverar tid för tolkning, minns att det vid ett samtal som förs genom tolkens förmedling åtgår den dubbla tiden jämfört med ett enspråkigt samtal.

Dosti kontaktuppgifter

  • Svetsargatan 6, 00810 Helsingfors
  • 040 515 6631
  • tilaus@dosti.fi
  • info@dosti.fi